W języku potocznym zazwyczaj zamiennie używa się słów kolizja i wypadek, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie posiadają one tego samego znaczenia.
Różnica między pojęciami: kolizja i wypadek, sprowadza się nie tylko do różnicy w sankcji karnej, która grozi sprawcy. To czy doszło do wypadku czy kolizji, będzie determinowało sposób dalszego postępowania na miejscu zdarzenia. Dlatego warto zwrócić uwagę na rozróżnienie między tymi pojęciami, aby wiedzieć jak zachować się na miejscu zdarzenia, ale i ułatwić sobie drogę do uzyskania odszkodowania.

Jaka kara grozi za spowodowanie wypadku?

Sprawca wypadku odpowiada na zasadach określonych w art. 177 Kodeksu Karnego, § 1 przepisu stanowi:
„Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Sprawca wypadku popełnia przestępstwo. W zależności od skutków wypadku, odpowiedzialność karna się zaostrza, zgodnie z §2 wspomnianego przepisu sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, jeśli następstwem wypadku będzie śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu.

Sprawca kolizji nie popełnia przestępstwa

W odróżnieniu od wypadku- spowodowanie kolizji nie stanowi przestępstwa. Sankcje grożące za spowodowanie kolizji drogowej zostały określone w Kodeksie Wykroczeń. Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu Wykroczeń kolizja drogowa to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sprawcy kolizji podlega karze grzywny. Jeśli sprawca znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi mu kara grzywny, aresztu lub kara ograniczenia wolności.

Różnica między tymi dwoma zdarzeniami na gruncie przepisów prawnych sprowadza się przede wszystkim do skutków zdarzenia. O wypadku mówimy w momencie, gdy na skutek zdarzenia choćby jeden z uczestników doznał uszczerbku na zdrowiu. W przypadku kolizji możemy mówić, gdy dojdzie do zderzenia, jednak żaden z uczestników nie dozna obrażeń ciała.

Jak zachować się na miejscu wypadku?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że inaczej postępujemy w przypadku kolizji drogowej, a inaczej gdy dojdzie do wypadku.
Jeśli doszło do wypadku, a więc któraś z osób doznała obrażeń ciała, należy niezwłocznie zawiadomić policję oraz wezwać pogotowie. Zanim to zrobisz postaraj się określić liczbę rannych oraz ich obrażenia. Zapewnij poszkodowanym niezbędną pomoc do czasu przyjazdu odpowiednich służb. Jeśli nie wiesz jak postępować, kieruj się wskazówkami udzielonymi przez pogotowie. Ważne jest, aby zadbać również o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu, dlatego pamiętaj o rozstawieniu trójkątów ostrzegawczych. Pamiętaj również o tym, aby nie przestawiać pojazdów. Spowodowanie wypadku stanowi przestępstwo, w związku z czym policja, po przyjeździe na miejsce zdarzenia, będzie musiała przeprowadzić szereg czynności zmierzających do zabezpieczenia śladów.

Jak postępować na miejscu zdarzenia, gdy doszło do kolizji?

W przypadku kolizji postępowanie na miejscu zdarzenia powinno przebiegać w inny sposób. Przede wszystkim, jeśli nikt nie ucierpiał, kierowcy powinni niezwłocznie przestawić auta (w miarę możliwości), tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.
Zawiadamianie policji nie jest konieczne, jeśli okoliczności nie budzą wątpliwości i jeden z kierowców uznał swoją winę co do spowodowania kolizji. W takim przypadku sprawca zobowiązany jest podać poszkodowanemu swoje dane. Sprawca powinien również spisać z poszkodowanym oświadczenie o kolizji, w którym przyzna, że to on odpowiada za spowodowanie stłuczki.

O tym jak sporządzić oświadczenie o kolizji dowiesz się z artykułu: Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Prawnik radzi:

Kiedy wezwać policję na miejsce kolizji?

W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia. Jeśli jednak sprawca nie chce przyznać się do winy, a co za tym idzie nie chce również spisać oświadczenia o zdarzeniu drogowym, nie próbuj wchodzić z nim w zbędne dyskusje i kłótnie. Wezwij policję na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze rozwiążą spór i ustalą, kto jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji.

Policję powinieneś również wezwać jeśli:

 • okaże się, że sprawca nie posiada ważnych dokumentów
 • masz podejrzenia, że sprawca jest pod wpływem alkoholu
 • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Prawa poszkodowanego – jakie roszczenia przysługują, gdy doszło do wypadku, a jakie w przypadku kolizji drogowej?

Poszkodowany w wypadku lub kolizji drogowej ma prawo skierować roszczenia przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ważną na dzień zdarzenia polisę OC.

W przypadku kolizji dochodzi do uszkodzenia mienia. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z wypadku, odszkodowanie obejmuje więc straty które poniósł poszkodowany jak i utracone korzyści. Czego więc można domagać się od ubezpieczyciela?

 • Pokrycia kosztów naprawy pojazdu
 • Odszkodowania jeśli samochód nie podlega naprawie
 • Zwrotu kosztów zniszczonych rzeczy
 • Zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego
 • Zwrotu kosztów związanych z koniecznością holowania pojazdu

W sytuacji gdy doszło do wypadku roszczenia poszkodowanego obejmują zarówno szkody związane z uszkodzeniem samochodu (jeśli poszkodowany jest właścicielem pojazdu) jak i szkody związane z obrażeniami ciała. Poszkodowany może więc ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • zwrot kosztów opieki
 • utracony zarobek
 • rentę

Jeśli w wypadku jeden z uczestników poniósł śmierć, jego najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Jak zgłosić szkodę?

Poszkodowany zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku lub kolizji. Dlatego już na etapie zdarzenia warto pozyskać informację, gdzie sprawca posiada ważną polisę OC. Taka informacja powinna być zawarta w oświadczeniu sporządzonym na miejscu zdarzenia. Możesz również samodzielnie ustalić właściwy zakład ubezpieczeń, jeśli znasz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. W tym celu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi bazę ubezpieczeń OC, do której dostęp znajdziesz na stronie UFG – tutaj.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

Jeśli doszło do kolizji, roszczenia poszkodowanego w związku z uszkodzeniem mienia przedawniają się z upływem 3 lat od daty zdarzenia. Okres przedawnienia jest dłuższy dla roszczeń wynikających ze zbrodni lub występku, dlatego jeśli doszło do wypadku poszkodowany ma 20 lat na zgłoszenie szkody.

Podsumowanie różnic

 • Spowodowanie wypadku stanowi przestępstwo, z kolei sprawca kolizji popełnia wykroczenie
 • O wypadku mówimy, gdy choćby jedna z osób doznała obrażeń ciała lub poniosła śmierć
 • O kolizji mówimy, gdy skutkiem zdarzenia jest uszkodzenie pojazdu
 • Jeśli doszło do wypadku nie przestawiaj samochodu – w przypadku kolizji przestawienie auta jest konieczne
 • Roszczenia z OC sprawcy wypadku przedawniają się po 20 latach, w przypadku kolizji okres przedawnienia wynosi 3 lata.

Więcej: https://auxilia.pl/co-to-jest-wypadek-drogowy-i-czym-sie-rozni-od-kolizji-drogowej/

35,00
Loading...