Słowa kolizja i wypadek w języku potocznym używane są często zamiennie, ale nie oznaczają tego samego. Różnica między tymi pojęciami, sprowadza się nie tylko do znaczenia, ale polega także na różnej kwalifikacji i odmiennych konsekwencjach karnych, a także sposobie postępowania na miejscu zdarzenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaka kara grozi za spowodowanie wypadku;
 • czy kolizja jest wykroczeniem;
 • jak zachować się po wypadku;
 • co robić na miejscu kolizji;
 • o co może ubiegać się poszkodowany w zdarzeniu;
 • jak zgłosić szkodę;
 • ile jest czasu na zgłoszenie.

Sprawdź, na czym polega różnica między pojęciami kolizja i wypadek. Sprawdź, jak zachować się na miejscu zdarzenia. Ułatwi Ci to również uzyskanie odszkodowania!

Spowodowanie wypadku – co grozi?

Sprawca wypadku odpowiada na zasadach określonych w art. 177 Kodeksu Karnego, § 1 przepisu stanowi:

„Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” – Cytat (Dz.U.2022.1138 t.j.)

Sprawca wypadku popełnia przestępstwo. W zależności od skutków wypadku, odpowiedzialność karna się zaostrza, zgodnie z §2 wspomnianego przepisu sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Czy sprawca kolizji popełnia przestępstwo?

W odróżnieniu od wypadku, spowodowanie kolizji nie stanowi przestępstwa. Sankcje grożące za spowodowanie kolizji drogowej zostały określone w Kodeksie Wykroczeń. Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu Wykroczeń kolizja drogowa to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sprawca kolizji podlega karze grzywny. Jeśli w chwili zdarzenia winowajca znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi mu kara grzywny, aresztu albo nawet kara ograniczenia wolności.

Porada eksperta:
Różnica między tymi dwoma zdarzeniami na gruncie przepisów prawnych sprowadza się przede wszystkim do skutków zdarzenia. O wypadku mówimy w momencie, gdy na skutek zdarzenia choćby jeden z uczestników. O kolizji mówimy wtedy, gdy żaden uczestnik zdarzenia nie odniósł obrażeń ciała.

Zachowanie na miejscu wypadku – co robić, a czego absolutnie nie wolno?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że inaczej postępujemy w przypadku kolizji drogowej, a inaczej gdy dojdzie do wypadku. Jeśli doszło do wypadku, a więc któraś z osób doznała obrażeń ciała, należy niezwłocznie zawiadomić policję oraz wezwać pogotowie. Zanim to zrobisz postaraj się określić liczbę rannych oraz ich obrażenia. Zapewnij poszkodowanym niezbędną pomoc do czasu przyjazdu odpowiednich służb. Jeśli nie wiesz jak postępować, kieruj się wskazówkami udzielonymi przez pogotowie.

Ważne jest, aby zadbać również o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu, dlatego pamiętaj o rozstawieniu trójkątów ostrzegawczych. Pamiętaj również o tym, aby nie przestawiać pojazdów. Spowodowanie wypadku stanowi przestępstwo, w związku z czym policja, po przyjeździe na miejsce zdarzenia, musi przeprowadzić szereg czynności zmierzających do zabezpieczenia śladów i ustalenia dokładnych okoliczności wypadku.

Jak postępować na miejscu zdarzenia, gdy doszło do kolizji?

W przypadku kolizji postępowanie na miejscu zdarzenia powinno przebiegać w inny sposób. Przede wszystkim, jeśli nikt nie ucierpiał, kierowcy powinni niezwłocznie przestawić auta (w miarę możliwości), tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

Zawiadamianie policji nie jest konieczne, jeśli okoliczności nie budzą wątpliwości i jeden z kierowców uznał swoją winę, co do spowodowania kolizji. W takim przypadku sprawca zobowiązany jest podać poszkodowanemu swoje dane. Sprawca powinien również spisać z poszkodowanym oświadczenie o kolizji, w którym przyzna, że to on odpowiada za spowodowanie stłuczki.

O tym, jak sporządzić oświadczenie o kolizji dowiesz się z artykułu: Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary.

Porada prawna:
Zastanawiasz się, kiedy wezwać policję na miejsce kolizji? W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia. Jeśli jednak sprawca nie chce przyznać się do winy, a co za tym idzie nie chce również spisać oświadczenia o zdarzeniu drogowym, nie próbuj wchodzić z nim w zbędne dyskusje i kłótnie. Wezwij policję na miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze rozwiążą spór i ustalą, kto jest odpowiedzialny za spowodowanie kolizji.

Policję powinieneś wezwać na miejsce kolizji jeśli:

 • okaże się, że sprawca nie posiada ważnych dokumentów;
 • masz podejrzenia, że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej;
 • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub próbował uciec.

Prawa poszkodowanego – jakie świadczenia przysługują, po wypadku, a jakie mogą być roszczenia po kolizji?

Poszkodowany w wypadku lub kolizji drogowej ma prawo skierować roszczenia przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ważną na dzień zdarzenia polisę OC.

W przypadku kolizji dochodzi do uszkodzenia mienia. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z wypadku, odszkodowanie obejmuje więc straty, które poniósł poszkodowany, jak i utracone korzyści przez sprawcę (zniżki). Czego więc można domagać się od ubezpieczyciela?

 • Pokrycia kosztów naprawy pojazdu.
 • Odszkodowania, jeśli samochód nie podlega naprawie.
 • Zwrotu kosztów zniszczonych rzeczy.
 • Zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego.
 • Zwrotu kosztów związanych z koniecznością holowania pojazdu.

W sytuacji, gdy doszło do wypadku roszczenia poszkodowanego, obejmują zarówno szkody związane z uszkodzeniem samochodu (jeśli poszkodowany jest właścicielem pojazdu), jak i szkody związane z obrażeniami ciała. Poszkodowany może więc ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji;
 • zwrot kosztów opieki;
 • utracony zarobek;
 • rentę.

Jeśli w wypadku ktoś z uczestników poniósł śmierć, jego rodzinie przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i utratę bliskiej osoby.

Jak zgłosić szkodę?

Poszkodowany zgłasza szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku lub kolizji. Dlatego już na etapie zdarzenia warto uzyskać informację, gdzie sprawca posiada ważną polisę OC. Taka informacja powinna być zawarta w oświadczeniu sporządzonym na miejscu zdarzenia. Możesz również samodzielnie ustalić właściwy zakład ubezpieczeń, jeśli znasz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. W tym celu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi bazę ubezpieczeń OC, do której dostęp znajdziesz na stronie UFG – tutaj.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody?

Jeśli doszło do kolizji, roszczenia w związku z uszkodzeniem mienia przedawniają się z upływem 3 lat od od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i poznał sprawcę. Okres przedawnienia jest dłuższy dla roszczeń wynikających ze zbrodni lub występku, dlatego jeśli doszło do wypadku poszkodowany ma 20 lat na zgłoszenie szkody.

Podsumowanie:

 • Spowodowanie wypadku stanowi przestępstwo, z kolei sprawca kolizji popełnia wykroczenie.
 • O wypadku mówimy, gdy choćby jedna z osób dozna obrażeń ciała lub poniesie śmierć wskutek zdarzenia (szkody osobowe). Do kolizji dochodzi, gdy jedynym skutkiem są uszkodzenia pojazdu (straty materialne).
 • Jeśli doszło do wypadku pod żadnym pozorem nie przestawiaj samochodów uczestniczących w zdarzeniu do czasu przybycia służb! W przypadku kolizji przestaw auta tak, aby nie utrudniały ruchu innym kierowcom.
 • Roszczenia z OC sprawcy wypadku przedawniają się po 20 latach, w przypadku kolizji okres przedawnienia wynosi 3 lata.
35,00
Loading...