Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został powołany do życia 28 lipca 1990 r. Sposób działania tej instytucji reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Fundusz zajmuje się opłacaniem roszczeń poszkodowanych w wypadkach, gdy nie udało się ustalić sprawcy lub jeśli w momencie zdarzenia winowajca nie posiadał wykupionego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nakłada kary na posiadaczy pojazdów silnikowych bez ważnego OC.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak otrzymać odszkodowanie od UFG w konkretnych przypadkach;
 • jakie inne funkcje pełni UFG;
 • jak wygląda wypłata odszkodowania przez UFG;
 • jak UFG kontroluje ubezpieczenie OC pojazdów;
 • jak można sprawdzić, czy dany pojazd jest ubezpieczony i gdzie.

Jak uzyskać odszkodowanie od UFG jeżeli …

Zostałem poszkodowany w wypadku, a sprawca nie został ustalony?

Niestety zdarza się, że sprawca, który spowodował wypadek, zbiegł z miejsca zdarzenia i nie udało się go ustalić policji. Jeśli zostałeś poszkodowany przez nieustalonego sprawcę, wciąż przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Oczywiście trzeba mieć na względzie toczące się postępowanie karne, gdyż organy ścigania, wykonując odpowiednie czynności w takiej sytuacji, zawsze będą usiłowały namierzyć sprawcę. Dlatego też w przypadku wypadków, które wydarzyły się niedawno proces likwidacji szkody może się nieco wydłużyć. Podstawą do przejęcia odpowiedzialności przez UFG jest zakończone postępowanie karne w wyniku umorzenia dochodzenia lub śledztwa.

Sprawca nie posiadał ważnej polisy OC w chwili zdarzenia?

Pomimo ustawowego obowiązku nakładanego na wszystkich posiadaczy pojazdów silnikowych, zdarza się że sprawca nie dotrzymał powinności i w momencie kolizji nie posiadał ważnej polisy OC. W takim przypadku również przysługuje Ci prawo do odszkodowania, z tym że obowiązek pokrycia roszczeń będzie spoczywał na UFG, a nie na zakładzie ubezpieczeń.

Nie znam sprawcy lub sprawca nie posiadał ubezpieczenia OC?

W powyższych przypadkach szkody nie zgłaszamy bezpośrednio do UFG, tylko do dowolnego zakładu ubezpieczeń (np. PZU). Zakład ubezpieczeń nie może Ci odmówić przyjęcia szkody.

Po otrzymaniu zgłoszenia ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie likwidacyjne. Oznacza to, że ubezpieczyciel zmierza do ustalenia zasadności oraz wysokości zgłaszanego roszczenia, dlatego też, jeśli zależy Ci na szybkim otrzymaniu odszkodowania, powinieneś niezwłocznie przedstawić stosowne dokumenty (takie jak np. dokumentacja medyczna czy dokumenty z postępowania karnego).

UWAGA!
Zakład ubezpieczeń powinien powiadomić Cię w ciągu 7 dni, jakie dokumenty są niezbędne, aby przeprowadzić proces likwidacji.

Postępowanie likwidacyjne a UFG

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przekazuje całą zebraną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG od momentu przekazania ma 30 dni na wydanie decyzji i wypłatę tej części odszkodowania, co do której nie ma wątpliwości. Termin ten może się opóźnić, jeśli trwają czynności (np. w trakcie postępowania karnego policja nadal szuka sprawcy), które mogą wpłynąć na wzięcie odpowiedzialności za szkodę przez UFG.

Może zdarzyć się też tak, że w trakcie postępowania likwidacyjnego sprawca zostanie wykryty w toczącym się w tym samym czasie postępowaniu karnym (a wtedy odszkodowanie będzie już przysługiwało od odpowiedniego zakładu ubezpieczeń jeśli sprawca był ubezpieczony). W momencie gdy odpowiedzialność UFG zostanie już wykazana, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od tego momentu.

Nie zgadzamy się z wysokością przyznanego odszkodowania?

O zasadności oraz wysokości roszczenia przesądza UFG, jednak często zdarza się że uzyskana kwota odszkodowania nie jest adekwatna do rozmiaru poniesionej szkody. W takim wypadku przysługuje Ci prawo do odwołania się. Praktyka jednak pokazuje, że nie zawsze jesteśmy w stanie uzyskać od UFG satysfakcjonujące kwoty na drodze pozasądowej, dlatego też jeśli nie zgadzamy się z decyzją, możemy wystąpić na drogę sądową, pozywając Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zadania UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni przede wszystkim funkcję uzupełniającą i zabezpieczającą. Uzupełnia on lukę w systemie ubezpieczeń, zapewniając osobom poszkodowanym pełną ochronę w przypadku, gdy żaden z funkcjonujących zakładów ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za wypadek.

UFG – kontrola i informacja

UFG pełni również funkcję kontrolną – poprzez swoje działania zmierza do zmniejszenia luk w systemie, a więc do ograniczenia liczby nieubezpieczonych pojazdów. Ustawa z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, wprowadziła również funkcję informacyjną UFG. Instytucja pełni rolę ośrodka informacji – w tym celu prowadzi odpowiednie bazy i rejestry.

Wypłata odszkodowania poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jeśli zostały spowodowane przez nieznanego lub nieubezpieczonego sprawcę. Misją UFG jest więc zapewnienie świadczenia osobom poszkodowanym w szczególnych okolicznościach. W sytuacji gdy sprawca wypadku nie posiadał ważnej polisy OC, oznacza to iż obowiązek sprawowania kontroli zawiódł, dlatego też UFG jest zobowiązane do pokrycia skutków wyrządzonej szkody.

Powyżej opisane przypadki należą do najczęstszych przyczyn przejęcia przez UFG odpowiedzialności odszkodowawczej, należy jednak podkreślić, że w przypadku gdy dochodzi do upadłości zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca był ubezpieczony, nasze roszczenia również zostaną zaspokojone przez UFG. Taki obowiązek nakłada na fundusz ustawa.

Warto jednak podkreślić, iż w powyższych przypadkach UFG wypłaci odszkodowanie, jeśli mamy do czynienia ze szkodą na osobie. W przypadku szkód rzeczowych (uszkodzenie pojazdu) odpowiedzialność UFG ustawa niestety ogranicza. Zgodnie z art. 106 §1 przedmiotowej ustawy:

“Jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, może zaspokoić roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.” – Cytat (Dz.U.2022.2277)

UWAGA!
Należy pamiętać, że UFG nie wypłaci odszkodowania kierowcy, który jest sprawcą wypadku.

Kontrola nieubezpieczonych pojazdów przez UFG

UFG ma również obowiązek sprawowania kontroli nad przestrzeganiem obowiązku ubezpieczenia, w tym też zakresie zajmuje się karaniem osób, które nie dopełniły ustawowego obowiązku. Działalność UFG ma na celu ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów w ruchu drogowym.

Ile wynosi kara za brak OC?

UFG systemowo sprawdza ubezpieczenie OC kierowców, w tym też celu przeprowadza rutynowe kontrole. Może więc zwrócić się do Ciebie o okazanie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie OC, jeśli wystąpiły wątpliwości. Gdy okaże się, że nie posiadasz ważnego OC, dojdzie do nałożenia na Ciebie przez UFG kary. Wysokość kary zależy od tego jaki rodzaj pojazdu posiadasz oraz od okresu, przez jaki pojazd nie był ubezpieczony.

Dla posiadaczy pojazdów osobowych przewidziana kara to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku samochodów ciężarowych kara stanowi trzykrotność tej kwoty. W zależności od czasu bez polisy, musisz uiścić od 20% do 100% kary

Stawki kar za brak OC w drugim półroczu 2023 r. wzrosły z powodu podniesienia pensji minimalnej i w przypadku samochodu osobowego wynoszą obecnie:

 • 1 440 zł – jeśli pojazd był nieubezpieczony do 3 dni;
 • 3 600 zł – jeśli pojazd nie miał ważnej polisy od 4 do 14 dni;
 • 7 200 zł – jeśli pojazd nie był ubezpieczony powyżej 2 tygodni.

Posiadacze samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów zapłacą jeszcze większe kary – odpowiednio: 2 160 zł, 5 400 zł i 10 800 zł. Z kolei posiadacze pozostałych pojazdów (m.in. jednośladów) w przypadku braku obowiązkowego OC narażają się na opłaty rzędu: 240 zł, 600 zł i 1 200 zł. W przypadku rolniczego OC, jego brak skutkuję jedną karą w wysokości 360 zł.

Czy kara może zostać umorzona?

Podstawa do umorzenia jest w przepisach ustawy:

“W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.” – Cytat (Dz.U.2022.2277).

Starając się o umorzenie na podstawie powyższego przepisu, musisz złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o umorzenie kary. Wzór wniosku został umieszczony na stronie UFG. We wniosku musisz dokładnie wykazać swoją sytuację majątkową, podajesz więc dane dot. zatrudnienia, wysokości dochodów, informacje na temat posiadanego majątku oraz stałych, miesięcznych wydatków. Informacje dotyczą całego gospodarstwa domowego, musisz więc podać również dane dotyczące pozostałych członków rodziny, którzy je wspólnie z Tobą prowadzą lub pozostają na Twoim utrzymaniu.

Ponadto do wniosku powinieneś dołączyć dokumenty potwierdzające podane przez Ciebie informacje, postaraj się zrobić to jak najbardziej skrupulatnie, aby wniosek nie budził wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że powyższy przepis stanowi wyjątek i dotyczy naprawdę nielicznych przypadków. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, UFG podejmuje decyzje na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku oraz załączonych dokumentów. Trzeba jednak podkreślić, iż przepis nie nakłada na UFG obowiązku umorzenia na podstawie przedłożonego wniosku, wspomniana regulacja wprost zaznacza, iż “UFG może umorzyć opłatę”, tak więc jest to fakultatywne i zależy od uznania.

Co robić gdy UFG niesłusznie nałożyło karę?

W bazie UFG również mogą zdarzyć się błędy. Należy pamiętać, że Fundusz pozyskuje informacje od ubezpieczycieli. Jeśli zakład ubezpieczeń z jakichś przyczyn nie przekazał informacji o zawartej lub przedłużonej polisie, może zdarzyć się tak, że zostanie na Ciebie niesłusznie nałożona kara. W sytuacji, gdy otrzymałeś pismo informujące Cię o nałożonej karze, w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić, czy na pewno jest ono zasadne. Jeśli jednak jesteś pewny, że dotrzymałeś obowiązku ubezpieczenia, to należy wnieść do UFG odwołanie. Do odwołania należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie przez Ciebie ważnej polisy. Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz się o niego zwrócić do swojego ubezpieczyciela. W sytuacji gdy we wskazanym okresie nie posiadałeś pojazdu, ponieważ go sprzedałeś, do odwołania trzeba dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż.

Źródło informacji – baza UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni także funkcję ośrodka informacji, w tym też celu powstała baza UFG. Informacje są gromadzone od zakładów ubezpieczeń, na których ciąży obowiązek przekazywania danych odnośnie do wszystkich zawartych, jak i odnowionych umów ubezpieczeniowych. Baza stanowi ogromne ułatwienie dla osób poszkodowanych, mogą one bowiem szybko sprawdzić na stronie UFG, gdzie sprawca wypadku był ubezpieczony, a co za tym idzie – gdzie skierować swoje roszczenia o odszkodowanie.

Warto wiedzieć:Od kilku lat dostępna jest również aplikacja UFG na telefon. Aplikacja “Na wypadek” jest niezwykle przydatna, gdy dochodzi do zdarzenia drogowego. Zawarte są w niej instrukcje dotyczące postępowania. Aplikacja podpowiada m.in. jakie dane o wypadku musisz zebrać, aby skuteczniej dochodzić w późniejszym czasie odszkodowania. Dzięki niej dowiesz się również jak sporządzić oświadczenie dot. zdarzenia drogowego. Ponadto posiadając aplikacje w szybki sposób zweryfikujesz czy sprawca posiadał ważną polisę. Aplikacja jest pomocna również dla samego posiadacza pojazdu, gdyż monitoruje ważność posiadanego przez niego ubezpieczenia.

Baza UFG jest również pomocna, gdy chcesz sprawdzić historię swojego ubezpieczenia. W tym też celu ustanowiono na stronie UFG logowanie. Dla zalogowanych użytkowników dostępne są informacje na temat zawartych przez nich polis OC, a także informacje pozwalające na sprawdzenie szkodowości – w bazie możesz zweryfikować roszczenia zgłoszone z Twojego OC.

Podstawowe Dane kontaktowe:

adres UFG:
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa

portal UFG:
https://www.ufg.pl/

Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 22 53 96 100

Kontakt mailowy:
odszkodowania@ufg.pl (ws. wypłaty odszkodowania);
opłaty@ufg.pl (ws. opłat za brak OC);
regresy@ufg.pl (dot. nieubezpieczonych w sprawach o regres);
oi@ufg.pl (ws. centralnej baza danych polis OC i AC);
ufg@ufg.pl (w pozostałych sprawach).

Członkowie zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

 • Małgorzata Ślepowrońska (prezes zarządu);
 • Hubert Stoklas (wiceprezes zarządu);
 • Radosław Bedyński (wiceprezes zarządu);
 • Marek Niechciał (członek zarządu).
25,00
Loading...