Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został powołany na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku.

Obecnie regulacje dotyczące UFG są przewidziane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473).
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ma obowiązek zaspokoić roszczenia odszkodowawcze w sytuacji, gdy sprawca nie został ustalony lub gdy znany sprawca nie posiadał w dacie wypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Jak uzyskać odszkodowanie od UFG jeżeli …

Zostałem poszkodowany w wypadku, a sprawca nie został ustalony?

Niestety zdarza się, że sprawca, który spowodował wypadek, zbiegł z miejsca zdarzenia. Jeśli zostałeś poszkodowany, wciąż przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Oczywiście trzeba mieć na względzie toczące się postępowanie karne, gdyż organy ścigania wykonując odpowiednie czynności będą zmierzały do ustalenia sprawcy. Dlatego też w przypadku świeżych wypadków proces likwidacji szkody może się przedłużyć. Podstawą do przyjęcia odpowiedzialności przez UFG będzie zakończenie postępowania karnego poprzez umorzenie dochodzenia bądź śledztwa.

Sprawca nie posiadał w dacie zdarzenia ważnej polisy OC?

Pomimo ustawowego obowiązku nakładanego na wszystkich posiadaczy pojazdów, zdarza się że sprawca nie dotrzymał obowiązku i nie posiadał w dacie wypadku ważnej polisy OC. W takim wypadku również przysługuje Ci prawo do odszkodowania, z tym że obowiązek zaspokojenia roszczenia będzie spoczywał na UFG, a nie na zakładzie ubezpieczeń.

Nie znam sprawcy lub sprawca nie posiadał ubezpieczenia OC?

W powyższych przypadkach szkody nie zgłaszamy bezpośrednio do UFG, tylko do dowolnego zakładu ubezpieczeń (np. PZU). Zakład ubezpieczeń nie może Ci odmówić przyjęcia szkody.

Po otrzymaniu zgłoszenia ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie likwidacyjne. Oznacza to, że ubezpieczyciel zmierza do ustalenia zasadności oraz wysokości zgłaszanego roszczenia, dlatego też, jeśli zależy Ci na szybkim otrzymaniu odszkodowania, powinieneś niezwłocznie przedstawić stosowne dokumenty (takie jak np. dokumentacja medyczna czy dokumenty z postępowania karnego). Zakład ubezpieczeń powinien powiadomić Cię w ciągu 7 dni, jakie dokumenty są niezbędne, aby przeprowadzić proces likwidacji.

Postępowanie likwidacyjne, a UFG

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przekazuje całą zebraną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG od momentu przekazania ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Termin ten może się przedłużyć, jeśli trwają czynności (np. w postępowaniu karnym policja nadal szuka sprawcy), które mogą wpłynąć na przyjęcie odpowiedzialności przez UFG.
Może bowiem zdarzyć się tak, że w trakcie trwania postępowania likwidacyjnego sprawca zostanie wykryty w toczącym się w tym samym czasie postępowaniu karnym (a wtedy odszkodowanie będzie już przysługiwało od odpowiedniego zakładu ubezpieczeń jeśli sprawca był ubezpieczony). W momencie gdy odpowiedzialność UFG zostanie już wykazana, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od tego momentu.

Nie zgadzamy się z wysokością przyznanego odszkodowania?

O zasadności oraz wysokości roszczenia przesądza UFG, jednak często zdarza się że uzyskana kwota odszkodowania nie jest adekwatna do rozmiaru poniesionej szkody. W takim wypadku przysługuje Ci prawo do odwołania się. Praktyka jednak pokazuje, że nie zawsze jesteśmy w stanie uzyskać od UFG satysfakcjonujące kwoty na drodze przedsądowej, dlatego też jeśli nie zgadzamy się z decyzją, możemy wystąpić na drogę sądową pozywając Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zadania UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni przede wszystkim funkcję uzupełniającą i zabezpieczającą. Uzupełnia on lukę w systemie ubezpieczeń, zapewniając osobom poszkodowanym pełną ochronę w przypadku, gdy żaden z funkcjonujących zakładów ubezpieczeń nie jest odpowiedzialny za wypadek.
UFG pełni również funkcję kontroli – poprzez swoje działania zmierza do zmniejszenia luk w systemie, a więc do ograniczenia liczby nieubezpieczonych pojazdów. Ustawa z 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, wprowadziła również funkcję informacyjną UFG. Fundusz pełni rolę ośrodka informacji, w tym też celu prowadzi odpowiednie bazy i rejestry.

Wypłata odszkodowania poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jeśli zostały spowodowane przez nieznanego lub nieubezpieczonego sprawcę. Misją UFG jest więc zapewnienie lepszej ochrony osobom poszkodowanym. W sytuacji gdy sprawca wypadku nie posiadał ważnej polisy OC, oznacza to iż obowiązek sprawowania kontroli zawiódł, dlatego też UFG jest zobowiązane do pokrycia skutków wyrządzonej szkody. Powyższe przypadki należą do najczęstszych przyczyn przejęcia przez UFG odpowiedzialności odszkodowawczej, należy jednak podkreślić, że w przypadku gdy dochodzi do upadłości zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca był ubezpieczony, nasze roszczenia również zostaną zaspokojone przez UFG. Taki obowiązek nakłada na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Warto jednak podkreślić, że w powyższych przypadkach UFG wypłaci odszkodowanie, jeśli mamy do czynienia ze szkodą na osobie. W przypadku szkód rzeczowych (uszkodzenie pojazdu) odpowiedzialność UFG ustawa niestety ogranicza.

Zgodnie z art. 106 §1 przedmiotowej ustawy- jeśli poszkodowany może zaspokoić swoje roszczenia w związku z posiadaniem ubezpieczenia dobrowolnego, UFG wyrównuje szkodę jedynie w części, w której nie została ona zaspokojona przez Twojego ubezpieczyciela. Jednakże wyrównanie następuje wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek.

UWAGA! Należy pamiętać, że UFG nie wypłaci odszkodowania kierowcy, który jest sprawcą wypadku.

Kontrola nieubezpieczonych pojazdów przez UFG

UFG ma również obowiązek sprawowania kontroli nad przestrzeganiem obowiązku ubezpieczenia, w tym też zakresie zajmuje się karaniem osób, które nie dopełniły ustawowego obowiązku. Działalność UFG ma na celu ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów.

Ile wynosi kara za bark OC?

UFG sprawdza ubezpieczenie OC kierowców, w tym też celu przeprowadza rutynowe kontrole. Może więc zwrócić się do Ciebie o okazanie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie OC, jeśli wystąpiły wątpliwości. Jeśli okaże się, że nie posiadasz ważnego OC, dojdzie do nałożenia na Ciebie przez UFG kary. Wysokość kary zależy od tego jaki rodzaj pojazdu posiadasz oraz od okresu przez jaki pojazd był nieubezpieczony. Dla posiadaczy pojazdów osobowych jest przewidziana kara równowartości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku samochodów ciężarowych kara stanowi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W zależności od długości okresu, musisz uiścić 20% kary, jeśli pojazd był nieubezpieczony przez 3 dni. Nieposiadanie polisy od 4 do 14 dni obliguje Cię do zapłaty 50% kary. W przypadku gdy pojazd był nieubezpieczony przez okres powyżej 14 dni, musisz zapłacić 100% kary.

Mając na względzie obecną wysokość minimalnego wynagrodzenia, posiadacze samochodów osobowych będą musieli zapłacić od 1040 do 5 200 zł, w zależności od długości okresu. Posiadacze samochodów ciężarowych uiszczą większe opłaty, wahają się one od 1 560 do 7 800 zł.

Czy kara może zostać umorzona?

Podstawa do umorzenia została uregulowana w art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przepis przewiduje:

W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

Starając się o umorzenie na podstawie powyższego przepisu, musisz złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o umorzenie kary. Wzór wniosku został umieszczony na stronie UFG. We wniosku musisz dokładnie wykazać swoją sytuację majątkową, podajesz więc dane dot. zatrudnienia, wysokości dochodów, informacje na temat posiadanego majątku oraz stałych, miesięcznych wydatków. Informacje dotyczą całego gospodarstwa domowego, musisz więc podać również dane dotyczące pozostałych członków rodziny, którzy je wspólnie z Tobą prowadzą lub pozostają na Twoim utrzymaniu. Ponadto do wniosku powinieneś dołączyć dokumenty potwierdzające podane przez Ciebie informacje, postaraj się zrobić to jak najbardziej skrupulatnie, aby wniosek nie budził wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że powyższy przepis stanowi wyjątek i dotyczy naprawdę nielicznych przypadków. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, UFG podejmuje decyzje na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku oraz załączonych dokumentów. Trzeba jednak podkreślić, iż przepis nie nakłada na UFG obowiązku umorzenia na podstawie przedłożonego wniosku, wspomniana regulacja wprost zaznacza, iż ,,UFG może umorzyć opłatę”, tak więc jest to fakultatywne i zależy od uznania.

Co robić gdy UFG niesłusznie nałożyło karę?

W bazie UFG również mogą zdarzyć się błędy, należy pamiętać, że Fundusz pozyskuje informacje od ubezpieczycieli. Jeśli zakład ubezpieczeń z jakichś przyczyn nie przekazał informacji o zawartej lub przedłużonej polisie, może zdarzyć się tak, że zostanie na Ciebie niesłusznie nałożona kara. W sytuacji, gdy otrzymałeś pismo informujące Cię o nałożonej karze, w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić, czy na pewno jest ono zasadne. Jeśli jednak jesteś pewny, że dotrzymałeś obowiązku ubezpieczenia, to należy wnieść do UFG odwołanie. Do odwołania należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie przez Ciebie ważnej polisy. Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz się o niego zwrócić do swojego ubezpieczyciela. W sytuacji gdy we wskazanym okresie nie posiadałeś pojazdu, ponieważ go sprzedałeś, do odwołania trzeba dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż.

Ośrodek Informacji – baza UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni także funkcję ośrodka informacji, w tym też celu powstała baza UFG. Informacje są gromadzone od zakładów ubezpieczeń, na których ciąży obowiązek przekazywania danych odnośnie do wszystkich zawartych, jak i odnowionych umów ubezpieczeniowych. Baza stanowi ogromne ułatwienie dla osób poszkodowanych, mogą one bowiem szybko sprawdzić na stronie UFG, gdzie sprawca wypadku był ubezpieczony, a co za tym idzie – gdzie skierować swoje roszczenia o odszkodowanie.

Baza UFG jest również pomocna, gdy chcesz sprawdzić historię swojego ubezpieczenia. W tym też celu ustanowiono na stronie UFG logowanie. Dla zalogowanych użytkowników dostępne są informacje na temat zawartych przez nich polis OC, a także informacje pozwalające na sprawdzenie szkodowości – w bazie możesz zweryfikować roszczenia zgłoszone z Twojego OC.

Od kilku lat dostępna jest również aplikacja UFG na telefon. Aplikacja ,,Na wypadek” jest niezwykle przydatna, gdy dochodzi do zdarzenia drogowego. Zawarte są w niej instrukcje dotyczące postępowania. Aplikacja podpowiada m.in. jakie dane o wypadku musisz zebrać, aby skuteczniej dochodzić w późniejszym czasie odszkodowania. Dzięki niej dowiesz się również jak sporządzić oświadczenie dot. zdarzenia drogowego. Ponadto posiadając aplikacje w szybki sposób zweryfikujesz czy sprawca posiadał ważną polisę. Aplikacja jest pomocna również dla samego posiadacza pojazdu, gdyż monitoruje ważność posiadanego przez niego ubezpieczenia.

Podstawowe dane:

Adres UFG:

ul. Płocka 9/11 01-231 Warszawa

Portal UFG:

https://www.ufg.pl/

Biuro Obsługi Klienta:

tel. +48 22 53 96 100

Kontakt mailowy:

odszkodowania@ufg.pl (w sprawie wypłaty odszkodowania)
opłaty@ufg.pl (w sprawie opłat za brak OC)
regresy@ufg.pl (dot. nieubezpieczonych w sprawach o regres)

Członkowie zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

Elżbieta Wanat-Połeć (pełniąca funkcję prezesa zarządu),
Zdzisława Cwalińska-Weychert (wiceprezes zarządu),
Hubert Stoklas (wiceprezes zarządu) oraz Małgorzata Ślepowrońska.

25,00
Loading...